ပုထုဇဉ်မှန်သမျှတို့ မသိနိုင်သောအရာ (၅) ပါး

၁။ အသက်အပိုင်းအခြားကို မသိခြင်း။
၂။ အသက်ကို ချွေမည့် ရောဂါကို မသိခြင်း။
၃။ သေဆုံးရမည့် အချိန်ကို မသိခြင်း။
၄။ အလောင်းကောင့်ပစ်ချရာဌာနကို မသိခြင်း။
၅။ လားရာဂတိကို မသိခြင်း။