သီးကြီး (၉) မျိုး

၁။ ထန်းသီး။
၂။ အုန်းသီး။
၃။ အိမ်ပိန္နဲသီး။
၄။ တောင်ပိန္နဲသီး။
၅။ သခွားငဆစ်သီး။
၆။ သခွားငပြုပ်သီး။
၇။ သခွားငကြောင်သီ။
၈။ ဗူးသီး။
၉။ ဖရုံသီး။