မယုံအပ်သော စကား (၄) ပါး

၁။ နှစ်ခွဆိုသောစကား။
၂။ မျက်ကွယ်၌ ဆိုသောစကား။
၃။ သတင်းမှာထား၍ ဆိုသော စကား။
၄။ အမျက်ထွက်၍ ဆိုသောစကား။