လူမိုက်လက္ခဏာ (၃) ပါး

၁။ ဥစ္စာမရှိဘဲလျက် ကာမဂုဏ်ကို အလိုရှိခြင်း။
၂။ ခွန်အားမရှိဘဲလျက် ခိုက်ရန်ပြုလိုခြင်း။
၃။ ကျမ်းဂန်အမြင်နည်းလျက် အငြင်းအခုန် ပြုလိုခြင်း။