ရှိမခိုးထိုက်သူ (၁၀) ပါး

၁။ ရဟန်းကြီးသည် ရဟန်းငယ်အား ရှိမခိုးထိုက်၊
၂။ ရဟန်းဖြစ်လျက် လူ သာမဏေတို့အား ရှိမခိုးထိုက်၊
၃။ နာနာသံဝါသကဖြစ်သော အဓမ္မဝါဒီကို ရှိမခိုးထိုက်၊
၄။ မာတုဂါမကို ရှိမခိုးထိုက်၊
၅။ ပဏ္ဍုက်ကို ရှိမခိုးထိုက်၊
၆။ ပရိဝတ် ဆောက်တည်ဆဲကိုလည်း ရှိမခိုးအပ်၊
၇။ အဗ္ဘာန်ထိုက်သူကိုလည်း ရှိမခိုးအပ်၊
၈။ ဥက္ခိတ္တကကံ ထိုက်သူကိုလည်း ရှိမခိုးအပ်၊
၉။ မာနတ်ကျင့်ဆဲကို ရှိမခိုးအပ်၊
၁၀။ မူလအရင်းသို့ ငင်ထိုက်သောသူကို ရှိမခိုးအပ်။