သေးငယ်သည်ဟု မထီမဲ့မြင် မပြုအပ်သော အရာ (၄) ပါး

၁။ ရဟန်းငယ်ဟု မထီမဲ့မြင် မပြုအပ်။
၂။ မင်းသားငယ်ဟု မထီမဲ့မြင် မပြုအပ်။
၃။ မြွေငယ်ဟု မထီမဲ့မြင် မပြုအပ်။
၄။ မီးပွားငယ်ဟု မထီမဲ့မြင် မပြုအပ်။