နီတိ (၃) မျိုး

၁။ ဓမ္မနီတိ - ဘုရားဟောကျမ်း။
၂။ လောကနီတိ - ပစ္စုပ္ပန်၌ လူတို့သုံးစွဲရာသော နီတိကျမ်း။
၃။ ရာဇနီတိ - အရှင်မင်းစိုးတို့ သုံးစွဲရာသော နီတိကျမ်း။