သည်းခံခြင်း အကျိုး (၅) ပါး

၁။ ဗဟုဇနမနာပ - လူအများချစ်ခင်ခြင်း။
၂။ နဝေရဗဟုလ - ရန်မများခြင်း။
၃။ နဝဇ္ဇဗဟုလ - အပြစ်မရှိခြင်း။
၄။ အသံမုဠ္ဋကာလင်္ကတ - မတွေမဝေ သေရခြင်း။
၅။ သုဂတိသဂ္ဂလောက - နတ်ရွာသုဂတိသို့ လားရခြင်း။