မာရ် (၅) ပါး

၁။ ဒေဝပုတ္တမာရ် - မာရ်နတ်ကို အောင်နိုင်ခြင်း။
၂။ မစ္စုမာရ် - သေခြင်းတရားကို အောင်နိုင်ခြင်း။။
၃။ ခန္ဓမာရ် - ခန္ဓာငါးပါးကို အောင်နိုင်ခြင်း။
၄။ ကိလေသမာရ် - ကိလေသာကို အောင်နိုင်ခြင်း။
၅။ အဘိသင်္ခါရ မာရ် - ပြုပြင်မှု အဝဝကို အောင်နိုင်ခြင်း။