ဘုရားလောင်းဖွားတော်မူသော အခါ လက္ခဏာဖတ်သောပုဏ္ဏား (၈) ယောက်

၁။ ရာမ ပုဏ္ဏား။
၂။ ဓဇ ပုဏ္ဏား။
၃။ လက္ခဏ ပုဏ္ဏား။
၄။ မန္တိ ပုဏ္ဏား။
၅။ ယည ပုဏ္ဏား။
၆။ သုဘောဇ ပုဏ္ဏား။
၇။ သယာမ ပုဏ္ဏား။
၈။ ကောဏ္ဍည ပုဏ္ဏား။