ပိသုဏဝါစာကံ၏ အင်္ဂါ (၄) ပါး

၁။ ခွဲအပ်သောသူတစ်ထူးဖြစ်ခြင်း။
၂။ ကွဲပြားခြင်းကို အလိုရှိခြင်း။
၃။ မိမိကို ချစ်စေလိုခြင်း။
၄။ ထိုသို့ မိမိအား ချစ်ခင်ခြင်းကို လုံ့လပြုသောအားဖြင့် ထိုလုံ့လကို သိခြင်း။