မိုးရွာခြင်း အကြောင်း (၈) ပါး

၁။ နတ်တို့၏ အာနုဘော်ကြောင့် ရွာခြင်း။
၂။ နဂါးတို့၏ အာနုဘော်ကြောင့် ရွာခြင်း။
၃။ ဂဠုန်တို့၏ အာနုဘော်ကြောင့် ရွာခြင်း။
၄။ သစ္စာ၏ အာနုဘော်ကြောင့် ရွာခြင်း။
၅။ မာရ်နတ်၏ အာနုဘော်ကြောင့် ရွာခြင်း။
၆။ တန်းခိုးကြီးသူတို့၏ အာနုဘော်ကြောင့် ရွာခြင်း။
၇။ ဥတုညီညွတ်ခြင်းကြောင့် ရွာခြင်း။
၈။ ကမ္ဘာပျက်လို၍ ရွာခြင်း။