လင်မယား ဖြစ်ကြောင်း (၃) ပါး

၁။ မိဘပေးစား၍ လင်မယား ဖြစ်ခြင်း။
၂။ မိမိတို့၏ သဘောအလျောက် သင့်တင့်နေထိုင်၍ ဖြစ်ခြင်း။
၃။ အသက်ကို ကယ်ယူပြီးသော ကျေးဇူးကြောင့် ပိုင်ခြင်း။