သရဏဂုံ အပြား (၄) ပါး

၁။ နေယျာဒေမိ - မိမိကိုယ်ကို အပ်နှင်းခြင်း။
၂။ တာဏံ လေဏံ - မှီခိုရာ လဲလျောင်းရာ ဖြစ်ခြင်း။
၃။ သိဿအန္တေဝါသိက - တပည့်သားအဖြစ် ခံယူခြင်း။
၄။ ဂစ္ဆာမိ - ရိုသေလေးစားစွာ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခြင်း။