မြန်မာပြည်အရပ် (၃) ပါး

၁။ သုနာပရန္တ - ဧရာဝတီမြစ်၏ အနောက်ဘက်ကမ်းတစ်လျှောက်။
၂။ တမ္ပဒီပ - ဧရာဝတီမြစ်၏ အရှေ့ဘက်ကမ်းမြောက်ပိုင်း။
၃။ ရာမည - ပဲခူးတိုင်း။