ဗျာပါဒကံ၏ အင်္ဂါ (၂) ပါး

၁။ အခြားသော သတ္တဝါဖြစ်ခြင်း။
၂။ ထိုသတ္တဝါ၏ ပျက်စီးခြင်းကို ကြံခြင်း။