မင်းတို့အလိုရှိအပ်သောသူ (၄) ယောက်

၁။ စစ်မြေပြင်၌ သူရဲကောင်းအဖြစ် တည်တံ့နိုင်သူ။
၂။ သူကောင်းအဖြစ် ချီးပင့်တော်မူရာ၌ နှလုံးအနေကျသသူ။
၃။ အရှင့်စီးပွားကို လိုသသူ။
၄။ ကျွန်ကောင်းပီသသူ။