မထေရ် (၃) မျိုး

၁။ အနုထေရ် - ၁ ဝါ မှ ၁၀ ဝါ ရှိသော ထေရ်ငယ်။
၂။ မဇ္စျိမထေရ်- ၁၀ ဝါ မှ ၂၀ ဝါရှိသော ထေရ်လတ်။
၃။ မဟာထေရ်- ၂၀ ဝါ မှ အထက် ဝါရှိသာ ထေရ်ကြီး။