နိဗ္ဗာန် (၃) မျိုး

၁။ သုညတနိဗ္ဗာန် - ရာဂ ၊ ဒေါသ၊ မောဟ နှင့်တကွ ရုပ် နာမ် ချုပ်ငြိမ်းခြင်း။
၂။ အနိမိတ္တနိဗ္ဗာန်- ပုသဏ္ဌာန် နိမိတ်မရှိသဖြင့် ငြိမ်းခြင်း။
၃။ အပ္ပဏိဟိတနိဗ္ဗာန် - ပူပူဆာဆာ တောင့်တအပ်သော တဏှာ မရှိသဖြင့် ငြိမ်းခြင်း။