ပြိတ္တာ (၂) မျိုး

၁။ နိဇ္ဈာမတဏှိကပြိတ္တာ - သစ်ခေါင်းတွင်း၌ လောင်သော မီးကဲ့သို့ ကိုယ်တွင်း၌ မီးလျှံပြောင်စွာ လောင်သော ပြိတ္တာ။
၂။ ခုပ္ပိပါသိကပြိတ္တာ - အရာမကသော ဘုရားတို့၏ အကြား ကာလပတ်လုံး မွတ်သိပ်ခြင်းခံရသော ပြိတ္တာ။