ဘိသိက်မျိုးပြား (၁၄) ပါး

၁။ ခတ္တိယာဘိသိက်၊
၂။ ရာဇာဘိသိက် - ၎င်းနှစ်မျိုးကား မင်းမြှောက်သော ဘိသိက်၊
၃။ သကလာဘိသိက် - တိုင်းပြည်သာယာစေရန် ခံသောဘိသိက်၊
၄။ ဝိဇယာဘိသိက်၊
၅။ ဇေယျာဘိသိက် - ၎င်းနှစ်မျိုးကား စစ်အောင်ရန် ခံသော ဘိသိက်၊
၆။ သီရိပဝေသနာဘိသိက် - ကျက်သရေ တိုးစေရန် ခံသော ဘိသိက်၊
၇။ မဟာဘိသိက် - စီးပွားချမ်းသာ တိုးစေရန် ခံသော ဘိသိက်၊
၈။ မင်္ဂလာ ဘိသိက် - ဆင်ရတနာ သိမ်းသည့်အခါ ခံသော ဘိသိက်၊
၉။ ဝိဝါဟာဘိသိက် - ထိမ်းမြားမင်္ဂလာ လက်ထပ်သည့်အခါ ခံသော ဘိသိက်၊
၁၀။ ဒွါရာဘိသိက် - နန်းသိမ်းသည့်အခါ ခံသော ဘိသိက်၊
၁၁။ အာယုဒီဃာဘိသိက် - အသက်ရှည်စေရန် ခံသော ဘိသိက်၊
၁၂။ ဥပရာဇာဘိသိက် - အိမ်ရှေ့မင်း ဖြစ်သည့်အခါ ခံသော ဘိသိက်၊
၁၃။ မဟေသီဘိသိက် - မိဖုရားမြှောက်သောအခါ ခံသော ဘိသိက်၊
၁၄။ ဗုဒ္ဓါဘိသိက်၊ (တချို့က ဗုဒ္ဓါဘိသိက် ထည့်၍ ၁၄ ပါး ပြကြသည်)