သူရဲ (၁၃) မျိုး

၁။ ဟတ္ထာရောဟ - ဆင်စီးသူရဲ၊
၂။ အဿာရောဟ - မြင်းစီးသူရဲ၊
၃။ ရထိက - ရထားစီးသူရဲ၊
၄။ ဓနုဂ္ဂဟ - လေးစွဲသူရဲ၊
၅။ စေလက - စစ်အောင်လံကိုင်သူရဲ၊
၆။ စလက - စစ်အစီအစဉ် တတ်သောသူရဲ၊
၇။ ပိဏ္ဍဒါယိက - ရန်သူ့ခေါင်းကို ဖြတ်နိုင်သော သူရဲ၊
၈။ ဥဂ္ဂါရာဇပုတ္တ - မင်းညီမင်းသားသူရဲ၊
၉။ ပက္ခိန္ဒန - ရန်သူ့တပ်တွင်းသို့ ဝင်ဝံ့သောသူရဲ၊
၁၀။ မဟာနာဂ - ဆင်ပြောင်နှင့် တိုက်ဝံ့သော သူရဲ၊
၁၁။ သူရာ - ကိုယ်စွမ်းကို အားကိုးသော သူရဲ၊
၁၂။ စမ္မရောစိန - သားရေဝတ်သူရဲ၊
၁၃။ ဒါသပုတ္တ - ကျွန်သူရဲ။