မိန်းမများ လင်ကို မကြည်မသာသောအခါ (၈) ပါး

၁။ လင်မွဲ၍သော်လည်းကောင်း။
၂။ လင်မမာ၍သော်လည်းကောင်း။
၃။ လင်သေရည်သောက်စား၍သော်လည်းကောင်း။
၄။ လင်မိုက်မဲသောကြောင့်လည်းကောင်း။
၅။ လင်းဖျင်း အ၊ သောကြောင့်လည်းကောင်း။
၆။ လင်ပျင်းရိသောကြောင့်လည်းကောင်း။
၇။ လင်အိုမင်းမစွမ်းရှိသောကြောင့်လည်းကောင်း။
၈။ လင်ကမိန်းမ၏ ကာမအလိုကို မပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့်လည်းကောင်း။