နှောင်ဖွဲ့ခြင်း (၅) ပါး

၁။ သားသမီးတို့၌ နှောင်ဖွဲ့ခြင်း။
၂။ မယား၌ နှောင်ဖွဲ့ခြင်း။
၃။ အဆွေခင်ပွန်း၌ နှောင်ဖွဲ့ခြင်း။
၄။ စည်းစိမ်ချမ်းသာ၌ နှောင်ဖွဲ့ခြင်း။
၅။ ရပ်ရွာ၌ နှောင်ဖွဲ့ခြင်း။