မင်းတိုင်ပင်အမတ်တို့၏ အင်္ဂါ (၈) ပါး

၁။ သုတဝါ = များသောအကြားအမြင်ရှိခြင်း။
၂။ သီလဝါ = သီလသီတင်းရှိခြင်း။
၃။ သူရော = ရဲရင့်ခြင်း။
၄။ ဝိရဝါ = လုံ့လ ရှိခြင်း။
၅။ သိဒ္ဓိတော = အမှုပြီးစီးအောင်မြင်ခြင်း။
၆။ ဗလ = စွမ်းအားသတ္တိ ရှိခြင်း။
၇။ အလုဒ္ဓေါ = လောဘနည်းခြင်း။
၈။ ပိယရူပ = ချစ်ဖွယ်သော အရောင်။