သိမ် (၂) မျိုး

၁။ ဗဒ္ဓသိမ်- ဉတ်ကမ္မဝါစာတို့ဖြင့်၊ ဖွဲ့စည်းအပ်သောသိမ်။
၂။ အဗဒ္ဓသိမ်- သူ့အလိုအလျောက်ဖြစ်သောသိမ်။