ရွှေမျိုး (၂၀) ပါး

၁။ အညမတ် - ငွေကဖြစ်သည့်ရွှေ၊
၂။ အဉ္စမတ် - ငွေကဖြစ်သည့်ရွှေ၊
၃။ အရမတ် - ငွေကဖြစ်သည့်ရွှေ၊
၄။ နာရမတ် - ငွေကဖြစ်သည့်ရွှေ၊
၅။ နာရဏီ - နဂါးကဖြစ်သည့်ရွှေ၊
၆။ နာဠိမုတ် - နဂါးကဖြစ်သည့်ရွှေ၊
၇။ နာဠာ - နဂါးကဖြစ်သည့်ရွှေ၊
၈။ နာရကာ - နဂါးကဖြစ်သည့်ရွှေ၊
၉။ ဥရနီ - မြေကဖြစ်သည့်ရွှေ၊
၁၀။ ဥရဝုတ် - မြေကဖြစ်သည့်ရွှေ၊
၁၁။ ဥတဝါ - မြေကဖြစ်သည့်ရွှေ၊
၁၂။ ဘတ္ထရဏီ - မြေကဖြစ်သည့်ရွှေ၊
၁၃။ ရာဂီသုဝဏ္ဏ - ရာဂီမျိုးငါးပါးမှ မြောက်သည့်ရွှေ၊
၁၄။ မဏိသုဝဏ္ဏ - ရာဂီမျိုးငါးပါးမှ မြောက်သည့်ရွှေ၊
၁၅။ သုဝဏ္ဏရသိ - ရာဂီမျိုးငါးပါးမှ မြောက်သည့်ရွှေ၊
၁၆။ သာရသုဝဏ္ဏ - ရာဂီမျိုးငါးပါးမှ မြောက်သည့်ရွှေ၊
၁၇။ ဇာတရူပ - တနည်း မြေက ထွက်သည်၊
၁၈။ ဝိမာန - တနည်း မြေက ထွက်သည်၊
၁၉။ သင်္ဂနိက် - တနည်း မြေက ထွက်သည်၊
၂၀။ စမ္မနာထ - တနည်း မြေက ထွက်သည်။