ပန်းမျိုး(၅) ပါး

၁။ မိဿလင်။
၂။ ပန္နု။
၃။ ပမ္မ။
၄။ ပန်းရင်း။
၅။ ပန်းဥ။