ဝိရတီစေတသိက် (၃) ပါး

၁။ သမ္မာဝါစာ - ကောင်းသောစကားကို ပြောဆိုခြင်း။
၂။ သမ္မာကမ္မန္တ - ကောင်းသောအလုပ်ကို ပြုလုပ်ခြင်း။
၃။ သမ္မာအာဇီဝ- ကောင်းသော အသက်မွေးမှု ရှိခြင်း။