ဓာတ် (၄) ပါး

၁။ ပထဝီ - မြေဓာတ်။
၂။ အာပေါ - ရေဓာတ်။
၃။ တေဇော - မီးဓာတ်။
၄။ ဝါယော - လေဓာတ်။