ရဟန်းတော်များ သုံးအပ်သော ဘုံလျှို (၅) ပါး

၁။ ဥဏ္ဏဘိသိ - လူတို့၏ အမွေးမှတစ်ပါး အခြားသော သတ္တဝါအမွေးကို ပြုလုပ်ထားသော ဘုံလျှို။
၂။ စောဠဘိသိ - အသစ်အဟောင်းဖြစ်သော ပုဆိုးတို့ဖြင့် ပြုလုပ်သော ဘုံလျှို။
၃။ ဝါကဘိသိ - လျှော်မျှင်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်သော ဘုံလျှို။
၄။ တိဏဘိသိ - မြက်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဘုံလျှို။
၅။ ပဏ္ဏဘိသိ - သစ်ရွက်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်သော ဘုံလျှို။