သမ္ဗန္ဓ (၂) မျိုး

၁။ သမာနသမ္ဗန္ဓ - သဘောတူသောပုဒ် ဝါကျတို့ကို ဆက်စပ်ခြင်း။
၂။ နိဿိတသမ္ဗန္ဓ - သဘောမတူသောပုဒ် ဝါကျတို့ကို ဆက်စပ်ခြင်း။