ပညာရှိတို့ ထင်ရှားမပြရာသည် (၄) ပါး

၁။ အတ္တနာမနောတပဉ္စ - မိမိစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်း။
၂။ ဃရေဒုစ္စရိတာနိစ - အိမ်၌ သားမြေး၊ ကျေးကျွန် မကောင်းသဖြင့် ကျင့်နေခြင်း။
၃။ ဝဉ္စနဉ္စ - သူလှည့်စားခံရခြင်း။
၄။ အဝမာနံ - သူမထီမဲ့မြင် အပြုခံရခြင်းတို့ကို ထင်ရှားမပြရာ။