ပရိက္ခရာ (၈) ပါး

၁။ ဒုကုဋ်။
၂။ သင်္ကန်း။
၃။ သပိတ်။
၄။ ခါးပန်းကြိုး။
၅။ ပဲကွပ်။ (သင်ဓုန်းဓား)
၆။ ရေစစ်။
၇။ အပ်-အပ်ခြည်။
၈။ အခင်း-သားရေနယ်။

တနည်း

၁။ ဒုကုဋ်။
၂။ ဧကသီ။
၃။ သင်းပိုင်။
၄။ သပိတ်။
၅။ ခါးပန်းကြိုး။
၆။ ပဲကွပ်။ (သင်ဓုန်းဓား)
၇။ ရေစစ်။
၈။ အပ်- အပ်ခြည်။