သမာဓိ (၂) ပါး

၁။ ဥပစာရသမာဓိ - အနီးအပါး၌ တည်ကြည်မှု ရရှိခြင်း။
၂။ အပ္ပနာသမာဓိ- အပ္ပနာစျာန်၌ ဖြစ်သော တည်ကြည်မှုရရှိခြင်း။