ဝိတက် (၃) ပါး

၁။ ကာမဝိတက် - ကာမဂုဏ်နှင့်စပ်၍ ကြံစည်ခြင်း။
၂။ ဗျာပါဒဝိတက် - သူတပါးတို့အား သတ်ရန် ကြံစည်ခြင်း။
၃။ ဝိဟိံသဝိတက် - သူတပါးတို့အား ညှဉ်းဆဲရန် ကြံစည်ခြင်း။