သူဌေးကြီး (၅) ဦး (နိပါတ်တော်လာ)

၁။ ဇောတိက - အိမ်ပရိဝုဏ်မှ ရွှေဖြစ်သောသူ။
၂။ ဇဋိလ - ဆံပင်ကောက်၍ ရွှေတောင်ပေါက်သောသူ။
၃။ ကာကောဏ္ဏ- ရွှေကျီးရုပ် ဖြစ်သောသူ။
၄။ မေဏ္ဍက- ရွှေဆိတ်ရုပ် ဖြစ်ပေါ်သောသူ။
၅။ ပုဏ္ဏ - ထယ်စာခဲမှ ရွှေဖြစ်သောသူ။