ကြိယာ (၃) ပါး

၁။ ကိုယ်ဖြင့် ပြီးစီးသော ကာယကြိယာ
၂။ နှုတ်ဖြင့် ပြီးစီးသော ဝစီကြိယာ
၃။ စိတ်ဖြင့် ပြီးစီးသော မနောကြိယာ