မိန်းမ မာယာ (၄၀)

၁။ ဝိဇမ္ဘတိ - ကိုယ်လက်ကို ဆန့်တန်း၏ ။
၂။ ဝိလာသတိ - တင့်တယ် စမ္ပယ်၏ ။
၃။ ဝိနမတိ - ညွတ်၏ ၊ ငုံ့၏ ၊ ကုန်း၏ ။
၄။ ဝိလဇ္ဇတိ - ရှက်နိုးဟန်ပြု၏ ။
၅။ နခေန - လက်သည်း ခြေသည်းဖြင့် လက်သည်း ခြေသည်းကို ထိခိုက်ချုပ်ချယ်၏ ။
၆။ ပါဒေန - ခြေတဖက်ဖြင့် ခြေတဖက်ကို နင်း၏ ။
၇။ ကဌေန - သစ်သားတုတ်တံဖြင့် မြေကို ရေးခြစ်၏ ။
၈။ ဒါရကံ - သူငယ်ကို မြှောက်ပင့်စေ၏ ။
၉။ ဥလ္လိင်္ဃာပေတိ - မြှောက်ပင့်စေ၏ ။
၁၀။ ဥက္ခိပတိ - ချီ၏ ။
၁၁။ ကီဋ္ဌတိ - ကစား၏ ။
၁၂။ ကီဋ္ဌာပေတိ - ကစားစေ၏ ။
၁၃။ စုမ္ဗတိ - နမ်းရှုပ်စေ၏ ။
၁၄။ စုမ္ဗာပေတိ - သူငယ်ကို နမ်းရှုပ်စေ၏ ။
၁၅။ ဘုဉ္စတိ - စား၏။
၁၆။ ဘုဉ္စာပေတိ - စားစေ၏ ။
၁၇။ ဒဒါတိ - ပေး၏ ။
၁၈။ ယာစတိ - တောင်း၏ ။
၁၉။ ကတံ - သူငယ်ပြုသည်ကို အတုလိုက်၍ ပြု၏ ။
၂၀။ ဥစ္စံ ဘာသတိ - မြှင့်၍ ဆို၏ ။
၂၁။ နီစံ ဘာသတိ - နှိမ့်ချ၍ ဆို၏ ။
၂၂။ အဝိစ္စံ ဘာသတိ - ထင်ရှားသိသာစွာ ဆို၏ ။
၂၃။ ဝိဝိစ္စံ ဘာသတိ - မသိမသာဖုံးကွယ်ကာဆို၏ ။
၂၄။ နစ္စေန ဂီတေန ဝါဒိတေန - ကခြင်း၊ သီဆိုခြင်း၊ တီးမှုတ်ခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း၊ တင့်တယ်စမ္ပယ်ခြင်း၊ တန်ဆာဆင်ခြင်းဖြင့် တခစ်ခစ်ရယ်၏ ။
၂၅။ ပေက္ခတိ - တစေ့တစောင်း ကြည့်ရှု၏ ။
၂၆။ ကဋိံ - ခါးကိုလှုပ်၏ ။
၂၇။ ဂုယှဘဏ္ဍကံ - လျှိုဝှက်အပ်သော အင်္ဂါကြီးငယ်ကို ပြ၏ ။
၂၈။ ဦရုံ - ပေါင်ကို လှစ်၏ ။
၂၉။ ဦရုံ - ပေါင်ကို ပိတ်၏၊ ထိ၏ ။
၃၀။ ထနံ - သားမြတ်ကို ပြ၏ ။
၃၁။ ကစ္ဆံ - လက်ကတီးကြားကို ပြ၏ ။
၃၂။ နာဘိံ - ချက်ကို ပြ၏ ။
၃၃။ အက္ခိံ - မျက်စိကို မှိတ်၏ ။
၃၄။ ဘမုကံ - မျက်မှောင်ကို ချီပင့်၏ ။
၃၅။ သြဋ္ဌံ - နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်၏၊ စူ၏၊ ရက်၏၊ ပြင်၏ ။
၃၆။ ဇိဝှံ - လျှာကို မွှေနှောက်၏ ။
၃၇။ ဒုဿံ - အဝတ်တမီကို ကျွတ်စေ၏၊ ဖြေ၏ ။
၃၈။ ဒုဿံ - အဝတ်တမီကို ခိုင်အောင်ဖွဲ့၏ ၊ တင်းတင်းဝတ်ခြင်းကို ဆို၏ ။
၃၉။ သိရသံ - ဆံထုံးကို ဖြေ၏ ။
၄၀။ သိရသံ - ဆံထုံးကို ဖွဲ့၏ ၊ ခိုင်ခိုင်ပြင်ထုံ:၏ ။

( ဓမ္မပဒနှင့် မဟာကုနာလဇတ်မှ )