သား (၃) မျိုး

၁။ အဝဇာတသား - မိဘတို့၏ ကျင့်စဉ်အတိုင်း မကျင့်သောသား။
၂။ အနုဇာတသား - မိဘတို့၏ ကျင့်စဉ်အတိုင်း ကျင့်သောသား။
၃။ အတိဇာတသား - မိဘတို့၏ ကျင့်စဉ်ကို လွန်ကဲ၍ ကျင့်သောသား။