မိန်းမတို့၏ အပြစ် (၅) ပါး

၁။ အသုစိ - မစင်ကြယ်ခြင်း။
၂။ ဒုဂ္ဂန္ဓ - မကောင်းသောအနံ့ ရှိခြင်း။
၃။ သတီရူ - အအိပ်ကြီးခြင်း။
၄။ သပ္ပဋိဘယ - ကြောက်လန့်ခြင်း။
၅။ မိတ္တဒုဗ္ဘိ - မိတ်ပျက်လွယ်တတ်ခြင်း။

တစ်နည်း

၁။ ကောဓန - အမျက်ထွက်ခြင်း။
၂။ ဥပနာဟ - ရန်ငြိုးဖွဲ့တတ်ခြင်း။
၃။ ဃောရဝိသ - ရာဂစိတ်ပြင်းထန်ခြင်း။
၄။ ဒုဇိဝှ - ပိသုဏဝါစာကို ပြောခြင်း။
၅။ မိတ္တဒုဗ္ဘိ -မိတ်ပျက်လွယ်ခြင်း။
(ကဏှသုတ် (ပ-ဒု) ပဉ္စက အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိ)