ဘီလူးနက္ခတ် (၉) လုံး

၁။ ကြတ္တိကာ = နက္ခတ် ၃ လုံး။
၂။ မာဃ = နက္ခတ်
၃။ အဿလိဿ = နက္ခတ် ၁၀ လုံး။
၄။ သတ္တဗိသျှ = နက္ခတ် ၁၄ လုံး။
၅။ စိတ္တရ = နက္ခတ် ၁၆ လုံး။
၆။ ဇေဋ္ဌ = နက္ခတ် ၁၈ လုံး။
၇။ ဓနသိဒ္ဓိ = နက္ခတ် ၂၃ လုံး။
၈။ မူလ = နက္ခတ် ၂၄ လုံး။
၉။ ဝိသာခါ = နက္ခတ် ၁၄ လုံး။