မိန်းမ တစ်ကျိပ်နှစ် (၁၂) ယောက်

၁။ သာရက္ခ - အစောင့်အရှောက်နှင့်တကွ ဖြစ်သော မိန်းမ (လင်ရှိမိန်းမ)၊ ပေးစားရန် စပ်ထားသော မိန်းမ၊
၂။ သပရိဒဏ္ဍ - ဒဏ်ထားသောမိန်းမ၊
၃။ ဓနက္ကီတ - ဥစ္စာဖြင့်ဝယ်သော မယား၊
၄။ ဆန္ဒဝါသိနီ - နှစ်ဦးအလိုတူ၍ နေသောမယား၊
၅။ ဘောဂဝါသိနီ - စည်းစိမ်ကြောင့်နေသော မယား၊
၆။ ပဋဝါသိနီ - အဝတ်ပုဆိုးပေး၍ ပေါင်းဖော်အပ်သော မယား၊
၇။ သြဒကပတ္တကိနီ - ရေခွက်၌ လက်စုံချ၍ ထိမ်မြားအပ်သော မယား၊
၈။ သြဘဋစုမ္ဗဋ - ခေါင်းခကို ချစေ၍ နေသောမယား၊
၉။ ဒါသီစဘရိယ - ကျွန်လည်းဖြစ် မယားလည်းဖြစ်သော မယား၊
၁၀။ ကမ္မကာရီစဘရိယ - အမှုလုပ်လည်းဖြစ် မယားလည်းဖြစ်သောမယား၊
၁၁။ ဓဇာဟဋ - စစ်တိုက်ရာမှ ဆောင်လာသော မယား၊
၁၂။ မုဟုတ္တိက - တစ်ခဏမျှနေသော ပြည့်တန်ဆာမ စသော မယား။