သေ (၄) ပါး

၁။ အရှင်မဟာကဿပ - ဝေဘာရတောင်၌ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူ၏။
၂။ အရှင်မဟာသုဘာရ - ဥတ္တမတောင်၌ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူ၏။
၃။ အရှင်ဥပက္ခာရ - မကုဠတောင်၌ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူ၏။
၄။ အရှင်ဓမ္မသာရ - မကုဋတောင်၌ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူ၏။
(မူကွဲရှိသည်။)