သတိဖြစ်ရာ အခြင်းအရာ (၁၇) ပါး

၁။ အထူးသိသောအားဖြင့် သတိဖြစ်၏၊
၂။ အမြဲမှတ်သားသော အားဖြင့် သတိဖြစ်၏၊
၃။ ရုန်းရင်းသည်ကို သိအပ်သောအားဖြင့် သတိဖြစ်၏၊
၄။ အကျိုးစီးပွားရှိ၏ဟု သိအပ်သောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊
၅။ သဘာဂ သဘောတူအာရုံ ရှိသောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊
၆။ ဝိသဘာဂ သဘောမတူအာရုံ ရှိသောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊
၇။ စကားကို အောက်မေ့စေသိစေသော အားဖြင့်လည်းကောင်း၊
၈။ အမှတ်လက္ခဏာအားဖြင့်လည်းကောင်း၊
၉။ အဖန်တလဲလဲ အောက်မေ့စေသောအားဖြင့် လည်းကောင်း၊
၁၀။ လက်ရေ:ကို ပြသဖြင့်လည်းကောင်း၊
၁၁။ ရေတွက်သောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊
၁၂။ ဆောင်ရွက်သောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊
၁၃။ ဘာဝနာအားဖြင့်လည်းကောင်း၊
၁၄။ ပုရပိုက်ပေတို့၌ ရေးမှတ်သဖြင့် လည်းကောင်း၊
၁၅။ အနီး၌ ထားအပ်သောကြောင့် လည်းကောင်း၊
၁၆။ အစဉ်ခံစားဖူးသောအားဖြင့် လည်းကောင်း။
၁၇။ ?????