ဝုဒ္ဓိ (၃) ပါး

၁။ ဇာတိဝုဒ္ဓိ - အမျိုးအားဖြင့်မြတ်ခြင်း။
၂။ ဂုဏဝုဒ္ဓိ - ဂုဏ်ကြီးခြင်း။
၃။ ဝယဝုဒ္ဓိ - အရွယ်ကြီးခြင်း။