ဝင် (၉) ဝင်

၁။ ဗုဒ္ဓဝင် = ဘုရားအစဉ်အဆက်ကိုပြသောကျမ်း။
၂။ အဟာဝင် = ဆွေတော်မျိုးတော်အစဉ်အဆက်ကိုပြသောကျမ်း။
၃။ ရာဇဝင် = မင်းအစဉ်အဆက်ကို ပြသောကျမ်း။
၄။ အနာဂတဝင် = လာလတ္တံ့သော ဘုရားအစဉ်အဆက်ကို ပြသောကျမ်း။
၅။ ဒါဌာဓာတူဝင် = ဘုရား၏ ဓာတ်တော်တို့၏ အစဉ်အဆက်ကို ပြသောကျမ်း။
၆။ ဒီပဝင် = ကျွန်းကြီးတို့၏ အစဉ်အဆက်ကို ပြသောကျမ်း။
၇။ ထူပဝင် = စေတီပုထိုးတို့ကို အစဉ်အဆက်ပြသောကျမ်း။
၈။ ဗောဓိဝင် = မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူရာ ဗောဓိပင်အကြောင်းကို ပြသောကျမ်း။
၉။ သာသနာဝင် = သာသနာတော် အစဉ်အဆက်ကို ပြသောကျမ်း။