မပေါင်းအပ်သော မယား (၆) မျိုး

၁။ ဝိဝါဒသီလိ - ငြင်းခုံတတ်သော အလေ့ရှိခြင်း။
၂။ ဥဿုဟာ - ငြူစူစောင်းမြောင်းတတ်ခြင်း။
၃။ ပဿန္တတဏှိကာ - မြင်တိုင်းကို လိုချင်မက်မောခြင်း။
၄။ ဂတာ - သူတစ်ပါးအိမ်သို့သာ သွားလာ၍ နေတတ်ခြင်း။
၅။ အမိတာဘုဉ္ဇနာ - အခြင့်အတိုင်းမရှိ အစားလွန်ကြူးခြင်း။
၆။ နိဒ္ဒါ - အအိပ်လွန်ကြူးခြင်း။