ရောဂါဖြစ်ကြောင်း (၈) မျိုး

၁။ ပိတ္တ - သည်းခြေပျက်သောကြောင့်၎င်း။
၂။ သေမှ - သလိပ်ပျက်သောကြောင့်၎င်း။
၃။ ဝါတ - လေပျက်သောကြောင့်၎င်း။
၄။ တန္နိပါတ - ၎င်းသုံးပါးစုံ ပျက်သောကြောင့်၎င်း။
၅။ ဥတု - ဥတုကြောင့်၎င်း။
၆။ ဝိသမ - မနိုင်သောဝန်ကို ချီမခြင်းစသည်ဖြင့် မသင့်သောအစာကို စားမိခြင်းကြောင့်၎င်း။
၇။ ဩပက္ကမိက - သူတပါးတို့ညှဉ်းဆဲသည်ကို ခံရသောကြောင့်၎င်း။
၈။ ကမ္မဝိပါကဇ - ရှေးအကုသိုလ် ကံကြွင်းကြောင့်၎င်း။
(တိကအင်္ဂုတ္တိုရ် အဋ္ဌကထာ)