မြင်းမိုရ်တောင်၏ အရောင် (၄) ပါး

၁။ အရှေ့မျက်နှာငွေရောင်။
၂။ အနောက်မျက်နှာ ဖန်ရောင်။
၃။ တောင်မျက်နှာ ဣန္ဒနီလာမြရောင်။
၄။ မြောက်မျက်နှာ ရွှေရောင်။